Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.piotr-marantowicz.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu www.piotr-marantowicz.pl, który zamieszcza profil eksperta finansowego i kredytowego wraz z informacjami o nim.

II. DEFINICJE

 1. Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego „serwisu” sformułowania oznaczają:
 2. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje o ekspertach, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 3. Zasoby są generowane przez ekspertów posiadających profile i serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści tych materiałów
 4. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu: – MS Internet Explorer, wersje od 5.0, – Firefox od 1.0. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 3. Zapewnia się Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 8. Serwis nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z poradnictwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
 3. Serwis nie przetrzymuje danych osobowych użytkowników, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. Dane Użytkownika trafiają bezpośrednio do eksperta, do którego zgłasza się Użytkownik.
 4. Dane pozyskane w inny sposób trafiają do ekspertów zgromadzonych w serwisie i nie są przetrzymywane.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość do eksperta, do którego się zgłoszono.
 7. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” są przetwarzane w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).
 8. Administratorem ww. danych osobowych jest Spółka Sprawdzony Ekspert Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Urbanowskiej 5/3 (kod pocztowy: 60-646). Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@sprawdzonydoradca.pl.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • w celu ustosunkowania się do treści zawartej w formularzu, tj. w celu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
  • w celach marketingowych – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
  • w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia określonego rodzaju umowy (np. umowy kredytu) z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia takich działań,
  • w celu wypełnienia przez Administratora Danych obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora Danych, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,
  • w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
 10. Podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub – na podstawie odrębnej zgody, osoby, której one dotyczą – podmiotom powiązanym z Administratorem Danych kapitałowo. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Administratora Danych, z którymi Administrator Danych współpracuje, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 11. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustosunkowania się przez Administratora Danych do treści komunikatu pozostawionego poprzez formularz kontaktowy, w tym do czasu niezbędnego do zrealizowania usługi, którą osoba wysyłająca formularz zamówi (wówczas do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa), a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zamówienia żadnej usługi i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Spółka zastosuje wobec danych osobowych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze raz do roku.
 12. Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.
 14. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się ze mną Administratora Danych w celu np. przedstawienia mi oferty produktowej lub skorzystania z usług Administratora Danych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować e-mail piotr.marantowicz@sprawdzonyekspert.pl
 5. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 6. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

IV. PLIKI COOCKIES

 1. Informacje na temat plików coockies zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności

Niniejsze warunki korzystania z internetowego serwisu piotr-marantowicz.pl określają zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu w ramach którego piotr-marantowicz.pl zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu. Korzystanie z serwisu nie wymaga zawarcia umowy.

Spółka umożliwia kontakt z ekspertem w zakresie uzyskiwania informacji dotyczących kredytów bankowych.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Ogólnych warunków oraz dobrymi obyczajami.

Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w serwisie.

Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo wysłali formularz kontaktu w systemie serwisu przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą na stronach serwisu. piotr-marantowicz.pl zastrzega sobie prawo do przekazania danych osób, które wypełniły formularz, do eksperta, który dostarczy informacji osobie zainteresowanej.

Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka mogą służyć do przechowywania informacji dotyczących preferencji internauty. Umożliwiają dokładniejsze dopasowanie treści strony m.in. ankiet, sond, reklam, zdjęć oraz tekstów do oczekiwań użytkowników.

Zazwyczaj zawierają ustawienia stron internetowych, preferowany język, lokalizację. Mogą także zawierać dane osobowe użytkownika, jeżeli zostały przez niego dostarczone oraz uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników strony powiązane z kontami Google. Strony internetowe mają dostęp tylko do informacji, które zostały dostarczone przez samego internautę. Witryny nie uzyskują dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze.

Jak je kontrolować?

W większości dostępnych przeglądarek internauci mają możliwość samodzielnego kontrolowania ustawień ciasteczek. W ramach ustawień użytkownik może: wyrazić zgodę na stosowanie cookies, zdecydować się na zablokowanie lub usuwanie ciasteczek, określić zastosowanie plików przez poszczególne witryny czy też dopasować ustawienia różnych typów plików cookies (np. zaakceptowanie plików trwałych jako sesyjnych).

Jak wyłączyć ciasteczka?

Przeglądarki stosowane w urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych czy przenośnych w większości zawierają domyślne ustawienia akceptujące pliki cookies. Ustawienia przeglądarek można w każdej chwili zmienić. W przypadku problemów z samodzielnym ustawieniem odpowiedniej opcji, można skorzystać z zakładki „Pomoc”, która znajduje się w menu przeglądarki.

Co powoduje wyłączenie plików cookies?

W zależności od wybranej opcji w przeglądarce, całkowite wyłączenie lub częściowe ograniczenie funkcji plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych serwisów lub oferowanych przez nich usług.